Utkast till Stadga för Scania / Draft Statute for Scania

(Detta utkast till Stadga för Scania är inte fullständigt, vilket förklarar en del inkonsekvenser i bl.a. artikelnumrering).

Preambel.

Som ett led i att förstärka sin demokratiska frihet har medborgarna i Scania beslutat att återupprätta sina institutioner för självstyre.

Scania utövar sin rätt till självstyre i enlighet med författningen, såsom denna garanterar alla de kulturregioner vilka tillsammans utgör Sverige.

Denna Stadga är ett uttryck för Scanias kollektiva identitet och definierar regionens institutioner och relationer med Staten i ett ramverk av fri solidaritet med Sveriges övriga kulturregioner. Denna solidaritet är garantin för genuin sammanhållning mellan Sveriges alla medborgare.

Medborgarna i Scania proklamerar frihet, rättvisa och jämlikhet som högsta värden i sitt gemensamma liv och uttrycker sin önskan att göra framsteg som säkrar en rimlig levnadsstandard för alla som bor och arbetar i Scania.

Scanias kollektiva frihet finner i regionens institutioner en grund för respekt av grundläggande individuella och kollektiva rättigheter liksom frihet. Därigenom möjliggörs skapandet av ett framtidsinriktat demokratiskt samhälle.

I syfte att förbli dessa ideal trogna och förverkliga Scanias ovedersägliga rätt till självstyre, föreslår landstingen i Halland och Blekinge samt Region Skåne att Sveriges riksdag instiftar denna Stadga som lag och att Scanias medborgare genom folkomröstning bekräftar dess giltighet.

Kapitel I. Kulturregionen Scania.

Art. 1. Definition.

1. Scania är en kulturregion med historia, territorium, språkliga och kulturella särarter, lagar, gemensamma institutioner för styrelse och folklig representation, egen självstyrande regering, och med grund i medborgarnas vilja att uttrycka sig fritt och demokratiskt.

2. Scania utövar sitt självstyre genom de egna institutionerna inom ramen för Statens politiska organisation, i enlighet med vad som regleras i denna Stadga.

Art. 2. Självstyrets historiska och demokratiska grund

Scanias ovedersägliga rätt till självstyre vilar på dess historiska grund som kulturregion, aktualiserat i denna Stadga, och dess demokratiska och lagliga styrelse med rätt att fritt och fredligt bestämma sin framtid.

Art. 3. Politiska rättigheter i Scania

1. Medborgare i Sverige med administrativ hemvist i Scania åtnjuter politiska rättigheter. Sina politiska rättigheter utövar de i enlighet med denna Stadga och motsvarande lagligt ramverk.

2. Också de medborgare i Sverige som bor i utlandet men senast haft mantalsskrivning i Scania åtnjuter de politiska rättigheter som definieras i denna Stadga. Detsamma gäller för de av deras avkomlingar som innehar medborgarskap i Sverige.

Art. 4. Politisk ram

1. Scania som region utgör en del av den svenska Staten. Förhållandet mellan Scania och Staten vilar på principen om ömsesidighet, ömsesidig institutionell lojalitet och Statens karaktär som ett rike av kulturregioner.

2. Scania utgör med sitt politiska och geografiska rum en direkt del av Europeiska Unionen, och införlivar de värden, principer och skyldigheter som detta medför.

Art. 5. Regionala symboler

1. Scanias Parlament beslutar självständigt om Scanias symboliska ram, fastställer protokollär ordning och definierar sina uttryck.

2. Flagga etc.

Kapitel II. Om demokrati, välbefinnande och rättsstat

Art. 6. Allmänt

Art. 7. Individuella rättigheter

Art. 8. Kollektiva rättigheter

Scania grundar sin existens på de kollektiva rättigheter som alla kulturer äger, att bevara och utveckla sin egen identitet, och erkänner som en följd därav, FN:s relevanta principer och överenskommelser — (civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter) och övriga internationella överenskommelser som erkänner och garanterar mänskliga och kulturella rättigheter av olika slag.

Art. 9. Personers välbefinnande

Art. 10. Ekonomisk utveckling

Ekonomisk utveckling och förmågan att generera välstånd måste vara globalt uthållig, och skall ske inom ramen för en fri marknadsekonomi, begränsad av allmänintresse och solidaritet liksom med respekt för miljön.

Kapitel III. Om språk och kultur

Art. 11. Allmänt

1. I Scania talas ett antal skandinaviska språkvarianter som utgör en grundläggande del av Scanias regionala kulturella särarter.

2. Officiellt skriftspråk är svenska med inslag ur det regionala ordförrådet.

3. Scanias Parlament skall garantera de regionalt förankrade skandinaviska språkvarianternas och det officiella skriftspråkets normala användning. —

Art. 12. Rättigheter och skyldigheter gällande kännedom och användning av språk

X. Mot bakgrund av Danmarks och Scanias möjligheter till gemensam ekonomisk och kulturell utveckling ges danska språket en särskild ställning i skolornas undervisning.

Art. 13. Kultur

1. Scanias Parlament är skyldigt att understödja kulturen i dess olika uttrycksformer.

Kapitel IV. Territorium

Art. 14. Allmänt

1. Region Scanias politiska territorium i enlighet med denna Stadga utgörs av Provinserna Blekinge, Halland och Skåne.

2. Kulturellt och historiskt utgör även provinsen Bornholm en del av Scania. Bornholm är en del av danska Staten. Samarbete med Bornholm tillägnas särskild uppmärksamhet.

3. Scanias huvudstad är Christianstad.

Kapitel V. Scanias institutioner

Art. 15. Allmänt

1. Scanias Parlament är den institution som politiskt organiserar Scanias Självstyre.

2. Scanias Parlament härleder sin makt från Scanias medborgare, denna Stadga och Sveriges Författning.

3. Scanias Självstyre utgörs av dess Parlament, Regeringschef, Regering och övriga institutioner som detta kapitel föreskriver.

4. Scanias Parlament består av ett Representanthus och ett Provinsråd.

5. Representanthuset har 149 medlemmar som väljes av medborgarna för en period av fyra år. Provinsrådet har 31 medlemmar, varav 8 från Blekinge, 8 från Halland och 15 från Skåne, och väljes av medborgarna för en period av fyra år.

6. Självstyret deltar i Statens författningsenliga institutioner, agerar som Scanias ordinarie förvaltning och utövar Statens förvaltningsfunktioner på de grunder som denna Stadga föreskriver.

7. Provinserna är en del av Självstyret, såsom institutioner genom vilket detta territoriellt organiseras, utan att därigenom förlora det självstyre Provinserna behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

8. Kommunerna är en del av Självstyret, såsom institutioner genom vilka detta territoriellt organiseras, utan att därigenom förlora det självstyre Kommunerna behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter.

Kapitel VI. Territoriell organisation

Art. 17. Allmänt

1. Scanias territoriella organisation är de olika politiska och administrativa nivåer varom Scanias Parlament beslutar. Indelningen i Provinserna Blekinge, Halland och Skåne kan inte ändras.

2. Scanias territoriella organisation bygger på principerna om decentralisering, subsidiaritet, lokalt självstyre, likvärdig service, territoriell balans, närhet, effektivitet och medborgerlig delaktighet i det offentligas uppgifter.

3. Kommuner och Provinser är grundenheterna för Scanias territoriella organisation.

4. Denna Stadga erkänner och garanterar, i enlighet med Europarådets konvention om lokalt självstyre, att Scanias Kommuner och Provinser har tillräckliga finansiella resurser liksom politiskt och administrativt självstyre.

Art. 18. Kompetenssystem

1. Scanias Parlament skall stifta en lag som reglerar en juridisk, funktionell, kompetensmässig och finansiell ordning för Kommunerna och Provinserna, i enlighet med denna Stadga.

2. Scanias Parlament skall stifta en lag som reglerar val till Kommun- och Provinsorgan.

Avdelning om Scanias finansiering

Art. 1. Allmänt

1. Region Scania äger egen beskattningsrätt i syfte att finna tillräckliga finansiella medel för att adekvat kunna utöva sitt självstyre.

2. De fiskala och finansiella förhållandena mellan Region Scania och Staten regleras genom den Ekonomiska överenskommelse som denna Stadga föreskriver.

3. Region Scania åtnjuter fullständigt självstyre i fråga om att fritt förfoga över sina resurser i enlighet med de politiska och sociala direktiv som Självstyret beslutar om.

4. —

5. Region Scania har en egen förvaltning för skatteuppbörd.

6. Utövande av fiskala och finansiella kompetenser enligt denna Stadga kan inte begränsas genom Statens lagar eller normer.

Avdelning om Scanias finansiering

Kapitel I. Ekonomisk överenskommelse

Art. 3. Bidragskvot

1. Scania bidrar årligen till Staten med ett bidrag som omfattar summan av vad som bestäms inom ramen för Bilaterala ekonomiska och fiskala kommittén, och som täcker:

a) Uppgifter som Region Scania inte ansvarar för.

b) Bidrag för interterritoriell solidaritet.

2. —

3. Bidrag för interterritoriell solidaritet kan inte, i något fall, överstiga X % av Scanias bruttoregionalprodukt.

Avdelning om Scanias infrastruktur

Art. (a). Offentlig infrastruktur

1. Självstyret har exklusiv kompetens i fråga om konstruktion av offentlig infrastruktur inom Scanias territorium.

Art. (b). Transport- och kommunikationsinfrastruktur

1. Självstyret har exklusiv kompetens i fråga om transport- och kommunikationsinfrastruktur inom Scanias territorium.

Art. (c). Transport

1. Självstyret har exklusiv kompetens i fråga om transporter på väg- och järnväg liksom till sjöss inom Scanias territorium.